Regulamin korzystania z witryny internetowej amsokolowska.pl

1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z witryny amsokolowska.pl
 • Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem amsokolowska.pl
 • Właściciel / Usługodawca – właścicielem witryny, który tą witryną zarządza i jest za nią odpowiedzialny, jest firma Pracownia Projektowa Dragon Art Anna Maria Sokołowska mającą siedzibę pod adresem: Łużycka 10A pok.11, 81-537 Gdynia, Polska. Adres do korespondencji: Pracownia Projektowa Dragon Art Anna Maria Sokołowska, Gen. J. Hallera 8/2, 81-427 Gdynia, Polska. NIP: PL 586-21-21-690, REGON: 220764885
 • Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) oraz każdy odwiedzający witrynę lub w jakikolwiek sposób korzystający z jej treści.
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usług Pracowni Projektowej Dragon Art Anna Maria Sokołowska
 • Wolny dostęp – dostęp oferowany przez witrynę (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną. Wolny dostęp nie zwalnia użytkowników z przestrzegania praw autorskich.
 • Prawa autorskie – niniejszą witryna oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, teksty, grafiki i inne pliki dostępne na niniejszej witrynie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do właściciela witryny albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione.
 • Konsument – klient zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964, Dz.U. 16.93 z późn. zm.).

2. Postanowienie ogólne

2.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny oraz określa zasady korzystania z Witryny przez Użytkowników, a także ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodnego z prawem korzystania z Witryny.

2.2 Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegana postanowień́ Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Użytkownicy posiadają prawo do korzystania z Witryny na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i ewentualnie określonych w dalszych zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminach lub w zawartych przez Użytkownika umowach dotyczących korzystania z Witryny.

2.3 Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika, informacji zawartych na niniejszej Witrynie, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste Usługodawcy i osób trzecich lub interesy Usługodawcy.

2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, w tym także do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym w szczególności jego funkcjonalności, rozwiązań technicznych i graficznych.

2.5 Wszelkie prawa do Witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów itd. należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz dalszych zaakceptowanymi przez Użytkownika regulaminami lub zawartymi przez Użytkownika umowami dotyczącymi korzystania z Witryny.

2.6 Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie informacje opublikowane na niniejszej Witrynie podlegają prawom autorskim. Użytkownik może skopiować zdjęcie i opis projektu wnętrza, jeśli poda jego źródło w widocznym miejscu umieszczając link do niniejszej Witryny.

2.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Witrynie treści reklamowych, jak i innych towarów i usług oraz towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

2.8 Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania w ramach Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa (w tym np. treści propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).

2.9 Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet (np. dotyczące możliwości pozyskania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione), w szczególności poprzez stosowanie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

2.10 Korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika.

2.11 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • działania osób korzystających z Witryny;
 • publikowane przez Użytkowników treści, w szczególności treści nieprawdziwe, niepełne, obraźliwe bądź w inny sposób niedozwolone;
 • działania i ich następstwa związane z nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień w szczególności Regulaminu;
 • działania i następstwa działań Użytkowników z Witryny sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
 • utracone przez Użytkowników lub osoby korzystające z Witryny korzyści, w każdym przypadku.

2.12 Usługodawca wyłącza w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby korzystające z Witryny lub Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści, zgodnie z art. 12 – 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.13 Użytkownik rezygnuje ze wszelkich roszczeń względem Usługodawcy w związku z udzielanymi przez niego wszelkimi informacjami, w szczególności porad, wskazówek, informacji, przekazywanych w dowolnej formie, w szczególności niniejszej Witryny, nagrań wideo, osobistych porad, czy też transmisji internetowych.

3. Warunki techniczne

3.1 Funkcjonalność Witryny została sprawdzona. W celu prawidłowego korzystania z Witryny Użytkownik powinien korzystać z:

 • Jednej z dostępnych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies. Czym są pliki Cookies możecie Państwo znaleźć w Polityce Prywatności.
 • Jeśli Użytkownik zauważy jakiś problem z Witryną natury technicznej, prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres email: biuro@amsokolowska.pl

4. Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2017 roku.

4.2 Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo dla Usługodawcy sądem powszechnym.

4.3 Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe zapisy i postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

4.4 Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Aktualny Regulamin, będzie zawsze dostępny pod adresem www http://amsokowska.pl/regulamin

Dziękujemy, mamy
dla Ciebie prezent

W pierwszej kolejności chcielibyśmy potwierdzić,
że wszystko przebiegło poprawnie.
Na Twoim e-mailu powinno znajdować się potwierdzenie.

Jest jednak coś jeszcze. Otóż poniżej zamieściliśmy linka,
który przeniesie Cię bezpośrednio do zamkniętej grupy na Facebook.
Będąc członkiem grupy otrzymasz dostęp
do wielu ciekawych niespodzianek,
o których dowiesz się już bezpośrednio na grupie.

Kliknij proszę w różowy przycisk poniżej i dodaj się do grupy.
LINK do zamkniętej grupy na Facebook
close-link

Dziękujemy, mamy
dla Ciebie prezent

W pierwszej kolejności chcielibyśmy potwierdzić,
że wszystko przebiegło poprawnie.
Na Twoim e-mailu powinno znajdować się potwierdzenie.

Jest jednak coś jeszcze. Otóż poniżej zamieściliśmy linka,
który przeniesie Cię bezpośrednio do zamkniętej grupy na Facebook.
Będąc członkiem grupy otrzymasz dostęp
do wielu ciekawych niespodzianek,
o których dowiesz się już bezpośrednio na grupie.

Kliknij proszę w różowy przycisk poniżej i dodaj się do grupy.
LINK do zamkniętej grupy na Facebook
close-link